REGULAMIN Sklepu

Sklep internetowy, dostępny w ramach domeny pod adresem www.maikodjlab.com prowadzony jest przez Joannę Grochulską, w ramach jej działalności gospodarczej, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Maiko Events Joanna Grochulska pod adresem Jana Pawła II-go 13/69 09-410 Płock posiadającym nr NIP 6762413436, REGON 523569620, adres poczty elektronicznej: asia@maikoagency.com, zwanym dalej: „Usługodawcą”.

§1.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu wymienione w nim pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną treść, dostępny w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk;
 2. Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
 3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod domeną internetową www.maikoagency.com, działający na zasadach określonych w Regulaminie, na który składają się elementy graficzne, funkcjonalności umożliwiające świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Klientów; za pośrednictwem którego możliwe jest sprzedaż towarów i świadczenie usług określonych w Regulaminie;
 4. Klient – korzystająca ze Sklepu: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie ze sposobem określonym w Regulaminie oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane w Sklepie;
 8. Towar – rzecz ruchoma;
 9. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 10. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Usługodawcy za Towar lub usługę, po złożeniu Zamówienia, a w odniesieniu do Treści Cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
 11. Konto – utworzony w wyniku rejestracji przez Klienta i prowadzony w Sklepie dla Klienta, zbiór danych i ustawień Klienta, oznaczony unikalną nazwą (loginem), w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu; Dostęp do Konta możliwy jest po Zalogowaniu przez Klienta;
 12. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 13. Logowanie/Zalogowanie – procedura autoryzacji w systemie w celu uzyskania dostępu do Konta, wymagająca podania przez Klienta loginu, którym jest podany podczas rejestracji Konta adres elektroniczny oraz hasła;
 14. Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.)
 15. Voucher – forma potwierdzenia umowy zawartej pomiędzy Klientem a firmą Maiko Events, zapewniająca prawo Posiadacza Vouchera do realizacji Usługi świadczonej przez Organizatora. Vouchery są dystrybuowane jako E-Kupon Podarunkowy – elektroniczny Voucher do samodzielnego wydrukowania. Może być zamówiony za pośrednictwem Serwisu maikodjlab.com. Dostarczany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, zasady sprzedaży w Sklepie i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie.
 2. Usługodawca:
  1. prowadzi w ramach Sklepu sprzedaż Towarów i usług;
  2. świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą elektroniczną: usługę formularza kontaktowego, formularz Zamówienia, umożliwienie przeglądania treści w Sklepie i składania Zamówień, prezentowanie treści, usługę Newslettera, powiadamianie o statusie Zamówień.
 3. Usługa formularza kontaktowego i formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy.
 4. Sprzedaż w Sklepie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Towary i usługi dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Klient może kontaktować się z Usługodawcą przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem aska@maikoagency.com, pod numerem telefonu: (+48) 530 817 803 – (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00), względnie pisemnie na adres przedsiębiorstwa wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Formularz kontaktowy udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie nie spełnia wymogów trwałego nośnika w rozumieniu przepisów prawa i nie gwarantuje zachowania pisemnej korespondencji.
 6. W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu niezbędne jest, by Klient zapewnił sobie we własnym zakresie:
  1. urządzenie końcowe (np. komputer, laptop, smartfon, tablet itp.) w którym zainstalowany jest system operacyjny, z dostępem do sieci Internet, obsługujące protokół HTTPS,
  2. zainstalowaną i zaktualizowaną do najnowszej dostępnej wersji, zgodnie z zaleceniami producenta, przeglądarkę internetową z obsługą technologii JavaScript i Cookies,
  3. aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. zainstalowane i zaktualizowane oprogramowanie umożliwiające korzystanie z plików typu PDF (np: Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader).
 7. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 8. Klienta obowiązuje:
  1. zakaz dostarczania treści (np. elementów tekstowych, graficznych lub multimedialnych) o charakterze bezprawnym, a szczególności treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;
  2. korzystanie ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem, a także w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania i nieuciążliwy dla Usługodawcy lub innych Klientów i z poszanowaniem ich praw;
  3. zakaz podejmowania czynności naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego;
  4. zakaz umieszczania w Sklepie niezamówionej informacji handlowej,
  5. zakaz wykorzystywania treści umieszczonych w Sklepie w sposób nieuprawniony.
 9. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień lub ograniczyć dostęp Klienta do Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. podjęcia działania sprzecznego z Regulaminem, z obowiązującymi przepisami prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 10. Korzystanie przez Klienta z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, pomimo stosowania różnorodnych zabezpieczeń przez Usługodawcę może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 11. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej.

§3.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są każdorazowo podawane w Sklepie na stronie, na której prezentowany jest Towar lub usługa. W przypadku usługi, Usługodawca może umieścić w Sklepie również zasady świadczenia danej usługi (regulamin świadczenia danej usługi), z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem Zamówienia. Regulamin usługi dostępny jest w Sklepie w opisie usługi, w formie elektronicznej jako link do podstrony z treścią regulaminu.
 2. Klient może składać drogą elektroniczną Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia Towarów przez Usługodawcę odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku), a realizacja usług odbywa się w terminach wskazanych w opisie usługi lub regulaminie świadczenia danej usługi.
 3. Ceny prezentowane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatki, natomiast nie zawierają kosztów za dodatkowe usługi, o ile takie występują. Cena wszystkich dodatkowych usług związanych z zakupem oraz aktualne metody i koszty dostawy podane są przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia. Usługodawca może określić minimalną wartość Zamówienia, dla której koszty dostawy są dla Klienta darmowe. W przypadku usługi z opcją płatności za usługę rozłożonych na części, poszczególne prezentowane Ceny za daną część odpowiadają prezentowanemu zakresowi usług, wykonywanemu przez Usługodawcę w ramach tej części Ceny.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient postępuje zgodnie z wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania Zamówienia, a w szczególności dokonuje następujących czynności w kolejności wskazanej przez Usługodawcę w Sklepie:
  1. wybiera rodzaj i ilość (np. Towarów lub usług prezentowanych w Sklepie) poprzez dodanie ich do wirtualnego koszyka,
  2. przechodzi do wirtualnego koszyka,
  3. wskazuje w wirtualnym koszyku sposób doręczenia, spośród form dostępnych w Sklepie (dotyczy Towarów),
  4. wskazuje w formularzu Zamówienia sposób płatności za Zamówienie, spośród form dostępnych w Sklepie,
  5. przechodzi do wirtualnej kasy – formularza Zamówienia,
  6. wypełnia pola formularza Zamówienia swoimi danymi wskazanymi w interaktywnym formularzu: imieniem i nazwiskiem, adresem do doręczeń (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy), adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu, (do których Klient ma dostęp), a jeśli Klient zażądał w ramach formularza wystawienia faktury, również danych firmy i numeru NIP; Klient posiadający Konto po zalogowaniu potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych, koniecznych do zawarcia i realizacji Zamówienia;
  7. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem,
  8. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia danej usługi (w przypadku Zamówienia usługi),
  9. oświadcza, że zapoznał się z informacją o prywatności,
  10. składa ewentualne inne oświadczenia wymagane przepisami prawa, niezbędne do złożenia Zamówienia, wskazane w formularzu;
  11. klika w ikonkę „Zamawiam i płacę”.
 5. Złożenie oświadczeń wskazanych w formularzach Zamówień dostępnych w Sklepie jest dobrowolne, jednak brak złożenia oświadczeń oznaczonych „*” (gwiazdką) uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia w Sklepie, o czym Klient jest informowany poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu podczas składania Zamówienia.
 6. Na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w formularzu Zamówienia Usługodawca może wysyłać informacje niezbędne do realizacji i obsługi Zamówienia, wobec czego Klient zobowiązany jest podać taki adres poczty elektronicznej, do której jest uprawniony i ma aktywny dostęp.
 7. Złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w ikonkę „Zamawiam i Płacę” pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wskazanej w Sklepie Ceny za Zamówienie. W przypadku wybrania przez Klienta usługi z opcją płatności rozłożonej na części (odroczonej), terminy poszczególnych płatności opisane są w opisie usługi.
 8. Po kliknięciu „Zamawiam i płacę”, Klient jest automatycznie przekierowywany na platformę internetową zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności, a następnie wybiera formę płatności dostępną na tej platformie. Płatność taka jest możliwa po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu płatności wybranej instytucji, którego treść jest udostępniana Klientowi przez zewnętrznego dostawcę przed dokonaniem przez niego płatności. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy Klient wybrał usługę z opcją płatności rozłożonej na części, gdyż w takim przypadku Klient zobowiązany jest dokonać płatności w formie przelewu bankowego na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy w terminach wskazanych przez Usługodawcę.
 9. [ W trakcie weryfikacji ] Płatność w Sklepie jest możliwa poprzez system płatności elektronicznej „______”, obsługiwany przez ________z siedzibą w ______________, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ______________, Wydział ______ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu płatności tej instytucji, dostępnego w ww. systemie.
 10. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Klienta i zawarcia umowy sprzedaży towaru lub usługi jest otrzymanie przez niego wiadomości o: potwierdzeniu złożenia Zamówienia oraz dokonaniu przez niego płatności na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Do wiadomości elektronicznej dołączany jest Regulamin, względnie inne regulaminy świadczenia usługi (jeśli dotyczy to usługi), a także informacje o treści złożonego Zamówienia.
 11. Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia Towaru lub usługi przez Usługodawcę jest zapłata za Towar lub usługę przez Klienta. Brak dokonania płatności przez Klienta w terminie 20 minut od momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 12.
 12. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia na usługę z opcją płatności rozłożonych na części, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności poszczególnych części Ceny najpóźniej w terminach wskazanych przez Usługodawcę w opisie prezentowanych usług, potwierdzonych w Zamówieniu. W przypadku braku zapłaty jakiejkolwiek części Ceny we wskazanych terminach, pomimo uprzedniego wysłania przez Usługodawcę do Klienta wezwania do zapłaty (z terminem płatności 3 dni) w formie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie w wypowiedzeniu może być wysłane Klientowi w formie wiadomości elektronicznej na adres mailowy, wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot dotychczas zapłaconych przez niego kwot (części Ceny) za usługę, o ile nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 13. Czas wysyłki i maksymalny czas doręczenia Towaru do Klienta podawany jest każdorazowo w Sklepie przy opisie Towaru lub w formularzu Zamówienia. Towar doręczany jest Klientowi na podany przez Klienta adres do wysyłki bądź w punkcie odbioru, wybranym przez Klienta. Dostawa Towarów możliwa jest na terenie Polski. W przypadku jednoczesnego Zamówienia kilku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 14. Usługodawca ma możliwość wystawienia Klientowi w Sklepie dokumentów księgowych potwierdzających Zamówienie t.j.: faktury, korekty faktur oraz duplikaty faktur, o ile taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dokumenty te wystawiane są w formie elektronicznej w formacie PDF, na co Klient wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu. Dokumenty te dostarczane są Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania Zamówienia. W przypadku gdy przesłanie ww. dokumentów w formie elektronicznej z przyczyn technicznych nie będzie możliwe, Usługodawca przesyła ww. dokumenty w formie papierowej. Jeśli usługodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, na fakturze widnieje stosowna informacja w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 15. W przypadku złożenia Zamówienia jednocześnie Towarów i usług, zamówienie może zostać podzielone na Zamówienie dotyczące Towarów i Zamówienie dotyczące usług. W takim przypadku każde Zamówienie może zostać zrealizowane oddzielnie, o czym Klient jest informowany.
 16. Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia przez Usługodawcę jest zapłata Ceny przez Klienta. Brak dokonania płatności przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia.
 17. Czas dostarczenia Towaru do Klienta podawany jest każdorazowo w Sklepie przy opisie Towaru. Towar doręczany jest Klientowi na podany przez Klienta adres do wysyłki bądź w punkcie odbioru, wybranym przez Klienta. Dostawa Towarów możliwa jest jedynie na terenie Polski. W przypadku jednoczesnego Zamówienia kilku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, chyba, że w podsumowaniu Zamówienia znajdzie się informacja o podzieleniu Zamówienia na części.
 18. Wszelkie Towary, usługi, Treści Cyfrowe udostępniane za pośrednictwem Sklepu, a także wszelkie inne treści i identyfikacja wizualna w Sklepie (jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia), stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.u. z 2019 poz. 1231 z późn. zm.).
 19. Klient ma prawo korzystać z Towarów, Treści Cyfrowych lub usług na zasadach określonych w Regulaminie, wyłącznie na własny osobisty użytek i nie może ich udostępniać podmiotom trzecim, a w szczególności Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ich lub udostępniania ich opracowań w całości lub we fragmentach w jakimkolwiek celu, zwielokrotniania w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§4.
VOUCHERY

 1. Voucher jest imienny i nie może zostać odstąpiony ani odsprzedany osobom trzecim.
 2. Voucher może zostać zrealizowany na 3 zajęcia indywidulane/konsultacje trwające 90 minut oraz wybrany kurs DJ-ski o poziomie Intro, Basic, Advanced. 
 3. W celu realizacji Vochera należy napisać wiadomość na adres mailowy hello@maikoagency.com, aby otrzymać kody zniżkowy na produkty Maiko Events Joanna Grochulska (konsultacje i kurs DJ-ski)
 4. Terminy zajęć indywidualnych zostaną wysłane poprzez aplikację Koalendar w dostępności minimum 3 terminów w tygodniu do wyboru.
 5. Datę zajęć indywidualnych można zmienić w aplikacji Koalendar do 24 godzin przed zajęciami.
 6. W przypadku nieobecności na zajęciach lub odwołania zajęć później niż 24 godziny, zajęcia przepadają. 
 7. Decyzja o wyborze kursu i jego stopniu zaawansowana zostanie podjęta po realizacji trzech zajęć indywidualnych. 
 8. W wyjątkowych sytuacjach, w ramach wspólnej decyzji Kursanta oraz Prowadzącej kurs może zostać wymieniony w całości na zajęcia indywidualne (w sumie 20 zajęć, włącznie z zajęciami wprowadzającymi).
 9. Czas realizacji vouchera to  wrzesień 2023-czerwiec 2024.

   §5.
NEWSLETTER

 1. Usługodawca świadczy usługę subskrypcji Newslettera, w ramach której za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), za jego zgodą, wysyłana jest przez Usługodawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługodawca sam decyduje o częstotliwości wysyłki Newslettera.
 2. Zgoda na wysyłkę Newslettera ma charakter dobrowolny, a Klient może wycofać zgodę w każdym czasie.
 3. W celu zamówienia subskrypcji Newslettera Klient udostępnia swój adres e-mail w odpowiednim polu w formularzu.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wysyłając Usługodawcy oświadczenie o rezygnacji z Newslettera drogą poczty elektronicznej lub pocztową.
 5. Usługodawca może rozwiązać w każdym czasie umowę w zakresie świadczenia usługi Newslettera z ważnych powodów t.j. m.in. w przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, która wpływa na wzajemne prawa i obowiązki stron, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji właściwych urzędów lub organów;
  2. zmiany zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie się z dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  3. zmiany w sposobie świadczenia usług spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 6. O zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Newslettera Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I UPRAWNIENIA KONSUMENTA

 1. W razie braku zgodności Towaru z umową, Klientowi będącemu Konsumentem, a także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa, a w szczególności w Ustawie.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
  3. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  4. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  5. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  6. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  7. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Usługodawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Usługodawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 7. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 9. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 10. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
 11. Konsument udostępnia Usługobiorcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Usługodawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 13. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9;
  2. Usługodawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 10-12;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ustępach poprzedzających;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;
 15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 16. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 17. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 19. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 20. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 21. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z ust. 8-20.
 22. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 7.

ZASADY WYKONYWANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidzianych przez przepisy prawa, na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Events Joanna Grochulska;Jana Pawła II-go 13/69; 09-410 Płock. Usługodawca zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: asia@maikoagency.com.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść.
 7. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy świadczenia usługi Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z usług, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do usługi. Przepis ten nie ma wpływu na inne uprawnienia Konsumenta, określone w Ustawie.
 10. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Usługodawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. o dostarczanie Treści Cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy,
  6. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§8.

REKLAMACJE

  1. Reklamacja z tytułu rękojmi za wady przysługuje tylko Klientom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest wyłączona.
  2. Reklamacje można przesyłać:
   1. w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej: asia@maikoagency.com

w drodze pisemnej na adres:
Maiko Events

Joanna Grochulska

Jana Pawła II-go 13/69

09-410 Płock

  1. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, zalecane jest by Konsument wraz z reklamacją, zawierającą dane kontaktowe, przesłał: dowód zakupu, opis zawierający jak najwięcej informacji dotyczących przyczyn i okoliczności stwierdzenia nieprawidłowości, rodzaju tych nieprawidłowości, a także sprecyzowania żądania Konsumenta t.j. sposobu, w jaki Konsument oczekuje rozpatrzenia reklamacji. Wymogi podane w niniejszym ustępie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  2. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  3. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
  4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
  5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się w szczególności do:
   1. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
   2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   3. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  6. Usługodawca podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
  8. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

  § 9.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia: 24.02.2023
  3. Regulamin może ulec zmianie w następujących przypadkach:
   1. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu w tym w szczególności: regulujących sprzedaż Towarów lub regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   2. nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, które powodują, że brak zmiany Regulaminu spowoduje brak realizacji tych obowiązków przez Usługodawcę;
   3. usprawnienie działania Sklepu i obsługi Klientów;
   4. poprawa ochrony prywatności Klientów;
   5. zmiany redakcyjne Regulaminu;
   6. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
   7. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
   8. wprowadzenia w Sklepie nowych Towarów lub usług, które powoduje, że Regulamin musi zostać dostosowany do rodzaju tych Towarów lub ich cech szczególnych i właściwości;
   9. w celu usunięcia zapisów Regulaminu, które są niezgodne z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym w szczególności naruszają prawa Klientów.
  4. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
  5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przez Klienta z Usługodawcą przed zmianą Regulaminu.
  6. Zmiana adresów stron internetowych, adresów e-mail, numerów telefonów wskazanych w Regulaminie, nie stanowi zmiany Regulaminu. O takich zmianach Klienci powiadamiani są e-mailowo i jest notyfikowana Użytkownikom na stronie Serwisu logowania lub e-mailowo.
  7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.

  ZAŁĄCZNIKI:

  1. WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU